Regulamin platformy ARRMY

Regulamin platformy ARRMY - Piratesports.gg

§I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Projektu o nazwie „ARRMY” jest POLBIT Bartosz Polender, prowadzący działalność pod adresem ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje (zwany dalej: „Organizatorem”).

Koordynatorem Projekt jest eMine Sp. z o.o. prowadząca działalność pod adresem ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice (zwana dalej „Koordynatorem”).

Projekt trwa od 08.10.2019 r. do 01.04. 2020 r. I podzielony jest na pięć etapów:

  • Etap 1 – ocena podstawowej umiejętności gry
  • Etap 2 – ocena gry zespołowej i komunikacji
  • Etap 3 – oceny pozasportowe i przyznanie rang
  • Etap 4 – rekrutacja do imprezy LAN
  • Etap 5 - impreza LAN i wybór ostatecznego składu

Projekt jest organizowany przez Internet na stronie internetowej pod adresem http://piratesports.gg/arrmy/ Projekt nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku Dz.U. 2009, Nr 201, poz.1540 ze zm. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie ani rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Projekt prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwany dalej „Regulaminem”) oraz obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się i podporządkowuje postanowieniom Regulaminu Projektu i wyraża zgodę na jego treść. Przystąpienie do udziału w Projekcie oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ II

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Udział w Projekcie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Uczestnik Projektu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Projekcie powinien: zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://piratesports.gg/arrmy/ wypełnić formularz oraz opłacić wpisowe.

W celu przesłania zgłoszenia należy uzupełnić formularz dostępny na stronie internetowej http://piratesports.gg/arrmy/ przez podanie następujących danych osobowych: Login, Imię, Nazwisko, Telefon, Email, Wiek, Staż Gry, Pozycja w grze, SteamID64 i wyrażcić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Projekcie oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu przez zaznaczenie w odpowiednich polach zgody.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z Projektu na każdym jego etapie w przypadku niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem. O wykluczeniu z Projektu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mailowy z podaniem przyczyny wykluczenia.

Uczestnicy nie mogą posiadać blokady VAC na koncie Steam lub bana w innych ligach związanych z grą Counter Strike:Global Offensive.

Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik jest zobowiązany do zachowania kultury podczas trwania Projektu, zabronione jest obrażanie innych uczestników oraz naruszanie ich dóbr. Organizator w na każdym etapie może zdyskwalifikować uczestnika któremu zostanie odebrana dalsza możliwość uczestniczenia w Projekcie.

§ III

NAGRODY

  • 1. W terminie do 01.04.2020 r. Komisja Projektowa wybierze spośród wszystkich uczestników 5 (pięciu) Zwycięzców uprawnionych do otrzymania nagrody przewidzianej w Projekcie. Nagrodą jest profesjonalny kontrakt z organizacją piratesports na okres 3 miesięcy z opcją jego przedłużenia o kolejne okresy.
  • 2. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).Kryteriami wyboru Zwycięzców będzie ocena Komisji Projektu oraz ocena Trenerów.

§ IV

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest POLBIT Bartosz Polender, prowadzący działalność pod adresem ul. Słoneczny Sad 33, 72-002, Dołuje.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Projektu (w celu wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród, rozliczenia podatku dochodowego od Nagród oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Przez wzięcie udziału w Projekcie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych i podmioty, którym powierzył przetwarzanie tych danych, jego/jej danych osobowych udostępnionych w ramach Projektu w celach związanych z udziałem w Projekcie „ARRMY” Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Projekcie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ V

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych w celach marketingowych jest POLBIT Bartosz Polender, prowadzący działalność pod adresem ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktywacji oraz przesłania nagród na podstawie art. 13 RODO.

Dane mogą być udostępniane Organizatorowi i Koordynatorowi Projektu w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie Dane będą przechowywane przez okres 2 (dwóch) lat. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

§VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Projektu pod adresem www.piratesports.gg/arrmy/ oraz w siedzibie Organizatora i Koordynatora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie trwania projektu. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Projektu.

Kontakt z nami